Postępowanie reklamacyjne w Cyfrowym Polsacie S.A.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Cyfrowy Polsat lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług możesz złożyć reklamację.

Reklamacja może być złożona:

 • pisemnie - na adres:
  Cyfrowy Polsat S.A.
  Centrum Obsługi Klienta
  ul. Łubinowa 4a
  03-878 Warszawa
 • telefonicznie - w Centrum Obsługi Klienta pod całodobowymi numerami telefonów:
  801 08 08 08*, 222-127-222*, 699-00-22-22*
 • ustnie do protokołu sporządzonego w Punkcie Obsługi Klienta lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży,
 • pocztą elektroniczną na adres kontakt@polsatbox.pl
 • poprzez formularz kontaktowy w iPolsat Box

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania klienta,
 • przydzielony Abonentowi numer, którego reklamacja dotyczy lub numer identyfikacyjny nadany Abonentowi,
 • w zależności od reklamowanej Usługi: numer karty dekodera, numer TV Mobilna lub numer MSISDN,
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego Okresu rozliczeniowego,
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Klient żąda ich wypłaty;
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Klient żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności,
 • podpis Klienta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje

 • Reklamacja może być złożona w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana oraz, w przypadku usług telekomunikacyjnych, w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia Rachunku zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Cyfrowego Polsatu rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Klienta.
 • W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 2 pkt a)-e), g) lub h), przedstawiciel Cyfrowego Polsatu przyjmujący reklamację jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o konieczności jej uzupełnienia.
 • W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Centrum Obsługi Klienta lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, przedstawiciel Cyfrowego Polsatu przyjmujący reklamację jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
 • W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Cyfrowy Polsat jest obowiązany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Cyfrowego Polsatu rozpatrującej reklamację, chyba że odpowiedź na reklamację została udzielona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia.
 • Cyfrowy Polsat udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.
 • W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej wniesienia uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 • Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient może skierować sprawę do sądu powszechnego. Jeżeli reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, w przypadku usług telekomunikacyjnych określonych w art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego.
* opłata wg cennika Państwa operatora

Powrót