Strefa Abonenta
< Strefa Abonenta
Informacje prawne
Internet
Telewizja
VOD
iPolsat Box
Konto PolsatBox.pl
Zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

W dniu 12 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1118), które usuwają z ustawy Prawo telekomunikacyjne przepisy art.56 ust.6-9 ustawy określające tryb dokonywania zmian umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

CYFROWY POLSAT informuje, że od dnia 12 grudnia 2018 r. nie udostępnia już abonentom zmiany warunków umowy w trybie opisanym w usuniętych przepisach prawa.

Nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne dopuszczają zmianę umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej.

Od 12 grudnia 2018 r. zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych mogą być dokonywane w formie dokumentowej, o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w aktualnej ofercie Polsat Box.

Abonenci będący konsumentami, zmieniający umowę w formie dokumentowej na odległość będą mieli prawo odstąpić od takich zmian umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania zmiany bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od zmian abonent powinien poinformować CYFROWY POLSAT S.A. sp. z o. o. na adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, tel.: 222-127-222, e-mail: kontakt@polsatbox.pl o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu może skorzystać z wzoru formularza otrzymanego w procesie dokonywania zmiany albo z umieszczonego niżej wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827 z późn. zm.). Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł