Informacje prawne
< Informacje prawne
Internet
Strefa Abonenta
Telewizja
VOD
iPolsat Box
Konto PolsatBox.pl
Informacje o udogodnieniach oferowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) Cyfrowy Polsat S.A. (dalej: Cyfrowy Polsat) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

I. Cel informacji dotyczącej oferowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) Cyfrowy Polsat S.A. (dalej: Cyfrowy Polsat) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

II. Informacje o udogodnieniach oferowanych przez Cyfrowy Polsat od dnia 10 października 2014 r.

1. Cyfrowy Polsat udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej:

a) informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Cyfrowy Polsat; 
b) ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

2. Cyfrowy Polsat przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferuje:

a) telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia; 
b) pomoc osoby reprezentującej Cyfrowy Polsat we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych Cyfrowy Polsat lub telefonicznie.

3. Cyfrowy Polsat na żądanie osoby niewidomej lub słabo widzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille'a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

4. Cyfrowy Polsat na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:

a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym; 
b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4 a) powyżej:

a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - Cyfrowy Polsat realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury; 
b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura - Cyfrowy Polsat realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

6. Cyfrowy Polsat na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez Cyfrowy Polsat wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w pkt. 3, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca Cyfrowy Polsat przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

III. Informacje o udogodnieniach oferowanych przez Cyfrowy Polsat od dnia 16 listopada 2014 r. do dnia 1 marca 2016 r.

1. W związku z zawartym w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Stronami - w tym Cyfrowy Polsat, Porozumieniem w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkach obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz przekazywania informacji o korzystaniu z udogodnień dla osób niepełnosprawnych, z dniem 16 listopada 2014 r. Cyfrowy Polsat wprowadza pilotaż systemu wspomagania słuchu pętlą indukcyjną przenośną, pracujący na częstotliwości słyszalnej umożliwiający odbiór sygnału elektromagnetycznego generowanego przez pętlę indukcyjną za pomocą cewki indukcyjnej aparatu słuchowego, zwany dalej "Systemem".

2. Cyfrowy Polsat wprowadza pilotaż systemu w 10 jednostkach obsługujących użytkowników końcowych.

3. Cyfrowy Polsat oznaczy przystosowane jednostki znakiem, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Porozumienia.

Informacje dotyczące udogodnienia w zakresie tłumacza języka migowego SJM i PJM

Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia dostępność jednostki, o której mowa w ust. 1, dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia udogodnienia określone w ust. 1 w 1/6 jednostek obsługujących użytkowników końcowych danego dostawcy usług, w tym co najmniej w jednej jednostce obsługującej użytkowników końcowych w każdym mieście na prawach powiatu, o ile dostawca posiada jednostkę w danym mieście.

Warunek wyposażenia stanowiska, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b uważa się za spełniony, jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia w jednostce obsługującej jego użytkowników końcowych dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) lub systemu językowo-migowego (SJM).

Obowiązek zapewnienia tłumacza uważa się za spełniony w przypadku osobistej obecności tłumacza w jednostce obsługującej użytkowników końcowych.

Osoba niepełnosprawna, w celu skorzystania z udogodnienia, o którym mowa w ust. 1 jest obowiązana zgłosić dostawcy usług telefonicznych zamiar skorzystania z udogodnienia w wybranej przez siebie jednostce obsługującej użytkowników końcowych danego dostawcy usług zapewniającej tę funkcjonalność, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, osoba niepełnosprawna dokonuje w formie określonej przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zapewnia obsługę osoby niepełnosprawnej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji dostępu do tłumacza, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę niepełnosprawną, wyznaczając możliwy termin realizacji tłumaczenia lub wskazując na inną formę realizacji udogodnienia.

Sprawdź adresy Punktów Obsługi Klienta realizujących udogodnienie.

 

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł